• Your cart is empty

IDENMATIC ACCESS CONTROL SOLUTION

Idenmatic Access Control Software เรานำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับอาคารไม่ว่าจะเป็น ระบบอัตโนมัติทาง เข้า ออก ต่างๆ ในอาคาร การรักษาปลอดภัย ระบบการจัดการผู้ใช้ และระบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ออกมาเป็น Access Solution เพื่อตอบโจทย์การทำงานของอาคารอัจฉริยะ ในยุคปัจจุบัน

IDENMATIC Access Solution เป็นรูปแบบการควบคุมสถานที่เพื่อการจัดการ และความปลอดภัยจาก IDENMATIC เกิดขึ้นมาเพื่อยกระดับการใช้งาน Access Control Softwrae ของสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขของแต่ละสถานที่มากยิ่งขึ้น 

Access Control System เพื่อความเป็น Smart Building​

Connected

ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ และ ข้อมูลต่างๆ รวมไว้ในระบบการจัดการเดียว

Manageable

บริหารจัดการการเข้าถึงของบุคคลภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

Centralized Control

สามารถควบคุม และจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบการจัดการได้อย่างเรียลไทม์

Updated /Flexible

สามารถปรับเปลี่ยน ฟีเจอร์ ได้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของธุรกิจหรือ รูปแบบอาคาร และยังสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา

Digital Twin

รับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการเข้าออก หรือการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

Data Analysis

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ และแสดงข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

เทคโนโลยีการจัดการการเข้าออกตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างไร

แต่ละรูปแบบธุรกิจมีการใช้งานของบุคคลภายในอาคารที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบขอธุรกิจ บางครั้งอาคารถูกจำกัดให้เข้าได้เฉพาะ บุคคลภายในเท่านั้น หากมีบุคคลภายอกเข้าต้องทำการแลกบัตร ทำให้เป็นการเสียเวลาในการต่อคิว หรือ แม้แต่ต้องเสียทรัพยากร ดังนั้น Software Access Control ของ Idenmatic เราถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การทำงานของแต่ละธุกิจที่ต้องการความปลอดภัยที่แตกต่างกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพิ่มเพื่อน

  • ฝ่ายบริการลูกค้า
  • 093 082 9393